Sosyal Diyalog
Sisteme giriş yapınız!

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İstatistiki Kapasitesini Güçlendirmek İçin Teknik Yardım Projesi

Projenin hizmet ettiği genel amaç, özellikle TÜİK dışındaki seçilmiş veri sağlayıcılarının kapasitelerinin iyileştirilerek, istatistik bağlamında müktesebata katkıda bulunmaktır.

Projenin amacıysa, gereksinim duyulan istatistiklerin AB standardında üretilmesini sağlamak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve ilgili kuruluşların istatistik ve bilgi teknolojisi alanındaki insan gücü niteliğini arttırmak ve istatistiki veri tabanı oluşturabilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teknik altyapısını iyileştirmektir. "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İstatistiki Kapasitesinin Güçlendirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi'nin ana hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara, idari kayıtlardan yola çıkılarak, standart, uluslararası kabul görmüş istatistiki veri toplama ve çözümleme yöntemlerininin uygulaması üzerinden, etkin veri kayıtlandırma, toplama ve istatistiki bilgi çözümleme alanlarında gerekli danışmanlığı, eğitimleri ve çalışma ziyaretlerini sağlamak,
  • Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara, etkin veri paylaşımını sağlamak üzere, merkez ofisler ve bölgesel ofisler arası sayısal veri iletişimini oluşturacak gerekli danışmanlığı, eğitimleri ve çalışma ziyaretlerini sağlamak,
  • Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara, bakanlık dışı diğer yönetsel unsurlarla istatistiki bilgi paylaşımını kolayca sağlayacak şekilde, sayısal veri iletişimini oluşturacak gerekli danışmanlığı, eğitimleri ve çalışma ziyaretlerini sağlamak,
  • Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara, İYBS veri tabanlarının, uygulamaların ve bakanlık ağ altyapısının yönetimi, tasarımı, geliştirimi konularında gerekli danışmanlığı, eğitimleri ve çalışma ziyaretlerini sağlamak,
  • Bakanlık ve ilgili kuruluş personeline İYBS'nin kullanımı konusunda eğitim sağlamak,
  • Bakanlık ve ilgili kuruluş personeline kapsamı yararlanıcı tarafından belirlenecek olan bilgi teknolojisi konularında eğitim sağlamak.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Bu yayın Avrupa Birliği'nin yardımıyla üretilmektedir. Yayın içeriği Diadikasia S.A.'nın sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.